નારદજીના જેવી ઈર્ષા કરવાનું
ગઢડા પ્રથમ પ્રકરણ વચનામૃત ચોથું
Dharma Bhakti Dharma Bhakti Dharma Bhakti
Dharma Bhakti
અમૃતની અંજલી

દારૂ, જુગાર, વેશ્યાગમન પાપો એવા છે કે એ વ્યક્તિનું શારીરિક હીર ચૂસી લઈને એને મુડદાલ કરી દે અને પારિવારિક જીવનની શાંતિ સળગાવી દઈને ઘરમાં સ્મશાનની સ્થાપના કરી દે છે

Copyright 2013 All rights reservetd. - Dharma Bhakti
Creator: Shreeji Design Studio