નારદજીના જેવી ઈર્ષા કરવાનું
ગઢડા પ્રથમ પ્રકરણ વચનામૃત ચોથું
Dharma Bhakti Dharma Bhakti Dharma Bhakti
Dharma Bhakti
શ્રી ગોપીનાથજી મહારાજનું સ્‍વરુપ બનાવતા શ્રીહરિ

Shri Hari Gets Prepared the Idol of Gopinathji Maharajદરબારગઢમાં વાસુદેવ નારાયણના ઓરડાની પાસેના ઓરડામાં ભગવાન શ્રીહરિ પોતાના અંગે અંગનું માપ આપી શ્રી ગોપીનાથજી મહારાજની મુર્તિ નારાયણજીભાઇ પાસે કરાવે છે.

Copyright 2013 All rights reservetd. - Dharma Bhakti
Creator: Shreeji Design Studio