નારદજીના જેવી ઈર્ષા કરવાનું
ગઢડા પ્રથમ પ્રકરણ વચનામૃત ચોથું
Dharma Bhakti Dharma Bhakti Dharma Bhakti
Dharma Bhakti
વંદુ ના પદ

પદ-૧ વંદુ સહજાનંદ રસરુપ, અનુપમ સારને રે લોલ; જેને ભજતાં છૂટે ફંદ, કરે ભવ પારને રે લોલ. સમરું પ્રગટ રૂપ સુખધામ, અનુપમ નામને રે લોલ; જેને ભવબ્રહ્માદિક દેવ, ભજે તજી કામને રે લોલ. જે હરિ અક્ષરબ્રહ્મ આધાર, કે પાર કોઈ નવ લહે રે લોલ; જેને શેષ સહસ્ર મુખ ગાય, નિગમ નેતિ કહે રે લોલ. વર્ણવું […]

...read more
Swaminarayan
Copyright 2013 All rights reservetd. - Dharma Bhakti
Creator: Shreeji Design Studio