નારદજીના જેવી ઈર્ષા કરવાનું
ગઢડા પ્રથમ પ્રકરણ વચનામૃત ચોથું
Dharma Bhakti Dharma Bhakti Dharma Bhakti
Dharma Bhakti
Gadi’s Parampara

Bhagwan Shree Swaminarayan established 2 (two) gadis, one in Vadtal (Shree Laxmi-Narayan Dev) and one in Ahmedabad (Shree Nar-Narayan Dev), on Kartik Sud 11 (ekadasi), Samvat 1882 (Tuesday, November 21, 1825 A.D.). He also appointed an ACHARYA on each of these two gadis (See “Shikshapatri” Slok No. 3 and Slok No. 123 to 134 for their Niyams) to pass the message of […]

...read more
Swaminarayan
Copyright 2013 All rights reservetd. - Dharma Bhakti
Creator: Shreeji Design Studio