નારદજીના જેવી ઈર્ષા કરવાનું
ગઢડા પ્રથમ પ્રકરણ વચનામૃત ચોથું
Dharma Bhakti Dharma Bhakti Dharma Bhakti
Dharma Bhakti
Lord Krishna Janmashtami Festival (कृष्ण जन्माष्टमी)

Krishna Janmashtami (Devanagari कृष्ण जन्माष्टमी ), also known as Krishnashtami, Saatam Aatham, Gokulashtami, Ashtami Rohini, Srikrishna Jayanti, Sree Jayanti or sometimes simply as Janmashtami, is an annual celebration of the birth of the Hindu deity Krishna, the eighth avatar of Vishnu. Worldwide Hindus celebrate Janmashtami by fasting, worshipping Krishna and staying up until midnight, and […]

...read more
Swaminarayan
Launching new look of DharmaBhakti.org

Jay Swaminarayan… We are very glad to launching redesigned DharmaBhakti.org We are running DharmaBhakti.org for Worldwide devotees of Lord Swaminarayan and they read and explore Swaminarayan Sampradaya’s literature online through DharmaBhakti.org

...read more
Swaminarayan
Copyright 2013 All rights reservetd. - Dharma Bhakti
Creator: Shreeji Design Studio