નારદજીના જેવી ઈર્ષા કરવાનું
ગઢડા પ્રથમ પ્રકરણ વચનામૃત ચોથું
Dharma Bhakti Dharma Bhakti Dharma Bhakti
Dharma Bhakti
Gadi’s Parampara

Bhagwan Shree Swaminarayan established 2 (two) gadis, one in Vadtal (Shree Laxmi-Narayan Dev) and one in Ahmedabad (Shree Nar-Narayan Dev), on Kartik Sud 11 (ekadasi), Samvat 1882 (Tuesday, November 21, 1825 A.D.). He also appointed an ACHARYA on each of these two gadis (See “Shikshapatri” Slok No. 3 and Slok No. 123 to 134 for their Niyams) to pass the message of Bhagwan Swaminarayan to others and to maintain the best Sampraday on this earth.

The Position of the ACHARYA of Shree Swaminarayan Sampraday
Vadtal Gadi

Names of Acharyas of Vadtal Gadi

Acharya Shree Raghuvirji Maharaj
Acharya Shree Bhagvatprasadji Maharaj
Acharya Shree Viharilalji Maharaj
Acharya Shree Shripatiprasadji Maharaj
Acharya Shree Anandprasadji Maharaj
Acharya Shree Narendraprasadji Maharaj
Acharya Shree Ajendraprasadji Maharaj
The present Acharya is Acharya Shree Ajendraprasadji Maharaj.

Address:
D. D. Acharya Shree Ajendraprasadji Maharaj
Raghuvir Vadi
Acharya Nivas, Vadtal 387375


Ahmedabad Gadi:

Names of Acharyas of Ahmedabad Gadi

Acharya Shree Ayodhyaprasadji Maharaj
Acharya Shree Keshavprasadji Maharaj
Acharya Shree Purshottamprasadji Maharaj
Acharya Shree Vasudevprasadji Maharaj
Acharya Shree Devendraprasadji Maharaj
Acharya Shree Tejendraprasadji Maharaj
Acharya Shree Kaushalendraprasadji Maharaj
The present Acharya is Acharya Shree Kaushalendraprasadji Maharaj

Address:
D. D. Acharya Shree Kaushalendraprasadji Maharaj
Swaminarayan Baag
Memnagar, Ahmedabad 380052

 

Copyright 2013 All rights reservetd. - Dharma Bhakti
Creator: Shreeji Design Studio