નારદજીના જેવી ઈર્ષા કરવાનું
ગઢડા પ્રથમ પ્રકરણ વચનામૃત ચોથું
Dharma Bhakti Dharma Bhakti Dharma Bhakti
Dharma Bhakti
Lord Krishna Janmashtami Festival (कृष्ण जन्माष्टमी)
Krishna Janmasthami

Krishna Janmasthami

Krishna Janmashtami (Devanagari कृष्ण जन्माष्टमी ), also known as Krishnashtami, Saatam Aatham, Gokulashtami, Ashtami Rohini, Srikrishna Jayanti, Sree Jayanti or sometimes simply as Janmashtami, is an annual celebration of the birth of the Hindu deity Krishna, the eighth avatar of Vishnu.

Worldwide Hindus celebrate Janmashtami by fasting, worshipping Krishna and staying up until midnight, and offer prayers at special time when Krishna is believed to have been born. Images of Krishna’s infancy are placed in swings and cradles in temples and homes. At midnight, devotees gather around for devotional songs, dance and exchange gifts. Some temples also conduct readings of the Hindu religious scripture Bhagavad Gita.

Copyright 2013 All rights reservetd. - Dharma Bhakti
Creator: Shreeji Design Studio