નારદજીના જેવી ઈર્ષા કરવાનું
ગઢડા પ્રથમ પ્રકરણ વચનામૃત ચોથું
Dharma Bhakti Dharma Bhakti Dharma Bhakti
Dharma Bhakti
Meet Ramanandswami
Ramanand Swami and Neelkanth VarniOn 1856 Shravan Vud on the 6th day, Nilkanth (name given to Lord Swaminarayan), arrived at Loj. There He met Sukhananda Swami, who told Him about Shree Ramananda’s teachings. Shree Ramananda was in Bhuj, so Sukhananda advised Nilkanth to meet Muktananda Swami, who was also a student of Shree Ramananda. Nilkanth was happy to meet him. Nilkanth asked Muktanada about Jiva, Ishwara, Maya, Brahman and Parbrahman. Muktananda gave Him clear answers. Muktananda told Nilkanth that his knowledge was the result of Shree Ramananda’s teaching. Nilkanth wanted to go to Bhuj to meet Shree Ramananda, but Muktananda Swami told Him that the route to Bhuj was too dangerous. He persuaded Nilkanth to wait 3 months until Shree Ramananda was due to arrive.

3 months passed without the arrival of Shree Ramananda. Nilkanth insisted on going to Bhuj now again Muktananda Swami stopped Him and said that they should both write to Shree Ramananda and he will surely come back. Shree Ramananda returned a letter to say that he was on his way back. When he got to Piplana, Shree Ramananda sent Kunverji to Loj to tell Muktananda Swami and Nilkanth to meet him in Piplana. Nilkanth came to Piplana and met Shree Ramananda and did his darshan. Shree Ramananda asked Nilkanth why he went on a pilgrimage, and His history. Shree Ramananda told Nilkanth that he had met His parents and that they took initiation of Bhagwati Deeksha from him at Prayag. Nilkanth decided to get the same Deeksha from Shree Ramananda. At this time Nilkanth was given two names – Sahajanand and Narayan Muni. ‘Sahajanand’ means forever happy ‘Narayan’ means Supreme Lord ‘Muni’ means devotee.

Copyright 2013 All rights reservetd. - Dharma Bhakti
Creator: Shreeji Design Studio