નારદજીના જેવી ઈર્ષા કરવાનું
ગઢડા પ્રથમ પ્રકરણ વચનામૃત ચોથું
Dharma Bhakti Dharma Bhakti Dharma Bhakti
Dharma Bhakti
Parents

dharma-bhakti-ghanshyam

His father Devsharma alias Hariprasad Pande was a very pious Saryupari Brahmin and belonged to Kautham branch or Samveda. He was a highly learned man and was respected even by the pandits of Varanasi (Kashi).

He behaved in life, like Dharma-in-carnate and was, therefore, known as Dharmadev, his mother, Baladevi alias Premvatidevi was Bhakti-in-carnate. She was, therefore, called Bhaktidevi.Birth name or Lord Shri Swaminarayan was Had alias Krishna alias Harikrishna. His pet name in the family was Ghanshyam.

Copyright 2013 All rights reservetd. - Dharma Bhakti
Creator: Shreeji Design Studio