Bhaisajyaguru Mantra (Medicine Buddha)

NAMO BHAGAVATE BHAISAJYAGURU VAIDURYA PRABHARAJAYA TATHAGATAYA ARHATE SAMYAKSAMBUDDHAYA
TADYATHA: OM BHAISAJYE BHAISAJYE BHAISAJYA SAMUDGATE. SVAHA ( 3X )