MANTRA KEBAHAGIAAN

Tadyatha : Om * gate gate param gate Parasamgate Bodhi svaha * [3x]