નારદજીના જેવી ઈર્ષા કરવાનું
ગઢડા પ્રથમ પ્રકરણ વચનામૃત ચોથું
Dharma Bhakti Dharma Bhakti Dharma Bhakti
Dharma Bhakti
Lord Krishna Janmashtami Festival (कृष्ण जन्माष्टमी)

Krishna Janmashtami (Devanagari कृष्ण जन्माष्टमी ), also known as Krishnashtami, Saatam Aatham, Gokulashtami, Ashtami Rohini, Srikrishna Jayanti, Sree Jayanti or sometimes simply as Janmashtami, is an annual celebration of the birth of the Hindu deity Krishna, the eighth avatar of Vishnu. Worldwide Hindus celebrate Janmashtami by fasting, worshipping Krishna and staying up until midnight, and […]

...read more
Swaminarayan
Aamalki Ekadashi

King Maandhata asked Vashishta Muni, “O Muni, how can one achieve emancipation from life and death?” Muni replied, “O King, the outcomes of following the vrat of Aamalki Ekadashi once helped a hunter achieve happiness. The vrat of Aamalki Ekadashi is the destroyer of sins and donor of all happiness and salvation.” Once in the […]

...read more
Swaminarayan
Jaya Ekadashi (જયા એકાદશી)

It states in Padma Puran that keeping the vratt of Jaya Ekadashi earns immense benediction for anyone. The rewards include the fulfilment of desires, destruction of great sins and ultimately, help one to progress on the path of salvation. Once in the Kingdom of Indra (swarag), Lord of the demi-gods, King Indra in company with […]

...read more
Swaminarayan
Gadi’s Parampara

Bhagwan Shree Swaminarayan established 2 (two) gadis, one in Vadtal (Shree Laxmi-Narayan Dev) and one in Ahmedabad (Shree Nar-Narayan Dev), on Kartik Sud 11 (ekadasi), Samvat 1882 (Tuesday, November 21, 1825 A.D.). He also appointed an ACHARYA on each of these two gadis (See “Shikshapatri” Slok No. 3 and Slok No. 123 to 134 for their Niyams) to pass the message of […]

...read more
Swaminarayan
વંદુ ના પદ

પદ-૧ વંદુ સહજાનંદ રસરુપ, અનુપમ સારને રે લોલ; જેને ભજતાં છૂટે ફંદ, કરે ભવ પારને રે લોલ. સમરું પ્રગટ રૂપ સુખધામ, અનુપમ નામને રે લોલ; જેને ભવબ્રહ્માદિક દેવ, ભજે તજી કામને રે લોલ. જે હરિ અક્ષરબ્રહ્મ આધાર, કે પાર કોઈ નવ લહે રે લોલ; જેને શેષ સહસ્ર મુખ ગાય, નિગમ નેતિ કહે રે લોલ. વર્ણવું […]

...read more
Swaminarayan
ધનુર્માસ પ્રારંભ ૧૬-૧૨-૨૦૧૩

This festival takes place during the Hindu Month of Maghsar. The month is marked by an astrological event where the sun (surya) enters the Makar rashi (Sagittarius). According to Vedic astrology this is the house of Guru (preceptor), who is the giver of knowledge, hence this period is considered to be the most auspicious for […]

...read more
Swaminarayan
અમૃતની અંજલી

દારૂ, જુગાર, વેશ્યાગમન પાપો એવા છે કે એ વ્યક્તિનું શારીરિક હીર ચૂસી લઈને એને મુડદાલ કરી દે અને પારિવારિક જીવનની શાંતિ સળગાવી દઈને ઘરમાં સ્મશાનની સ્થાપના કરી દે છે

...read more
Swaminarayan
શ્રી ગોપીનાથજી મહારાજનું સ્‍વરુપ બનાવતા શ્રીહરિ

દરબારગઢમાં વાસુદેવ નારાયણના ઓરડાની પાસેના ઓરડામાં ભગવાન શ્રીહરિ પોતાના અંગે અંગનું માપ આપી શ્રી ગોપીનાથજી મહારાજની મુર્તિ નારાયણજીભાઇ પાસે કરાવે છે.

...read more
Swaminarayan
Shree VasudevNarayan, Shree Dharmadev, Shree Bhaktimata

શ્રી સ્‍વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં સૌ પ્રથમ શ્રી વાસુદેવ નારાયણની મુર્તિ શ્રીહરિના સંકલ્‍પથી શ્ર્વેતદિપના મુકતો લાવેલા તે પ્રથમ દરબારગઢમાં પધરાવી હતી પછી મંદિરમાં અહિં ધર્મપિતા ત્‍થા ભકિતમાતાની મૂર્તિની સાથે શ્રીજી મહારાજે સ્‍વહસ્‍તે પધરાવી છે.

...read more
Swaminarayan
Launching new look of DharmaBhakti.org

Jay Swaminarayan… We are very glad to launching redesigned DharmaBhakti.org We are running DharmaBhakti.org for Worldwide devotees of Lord Swaminarayan and they read and explore Swaminarayan Sampradaya’s literature online through DharmaBhakti.org

...read more
Swaminarayan
Copyright 2013 All rights reservetd. - Dharma Bhakti
Creator: Shreeji Design Studio