NAMAKĀRA GĀTHĀ

Arahaṁ Sammāsambuddho Bhagavā
Buddhaṁ Bhagavantaṁ abhivādemi

Sang Bhagavā, Yang Maha Suci, Yang telah mencapai
penerangan sempurna;
Aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagavā.

Svākkhāto Bhagavatā Dhammo
Dhammaṁ namassāmi

Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagavā;
Aku bersujud di hadapan Dhamma.

Supaṭipanno Bhagavato Sāvakasaṅgho
Saṅghaṁ namami

Saṅgha Siswa Sang Bhagavā telah bertindak sempurna;
Aku bersujud di hadapan Saṅgha.