BHAISAJYAGURU VAIDURYA PRABHASA TATHAGATA ABHISECANI DHARANI

Namo bhagavate

bhaisajyaguru vaiduryaprabharajaya

tathagataya arhate samyaksambuddhaya.

Tadyatha : Om Bhaisajye bhaisajye bhaisajya samudgate. Svaha
[3x]