MAHA KARUNA DHARANI

Namo ratnatrayaya *

Namo aryavalokitesvaraya

Bodhisattvaya mahasattvaya mahakarunikaya

Om sarva abhayah sunadhasya

Namo sukrtvemama aryalokitesvaragarbha

Namo nilakantha mahabhadrasrame

Sarvarthasubham ajeyam sarvasattvanamavarga

mahadhatu

Tadyatha : Om* avaloke lokite karate

Hari Mahabodhisattva sarva sarva mala mala

Mahahrdayam kuru kuru karman

Kuruvijayati mahavijayati

Dharadhara dharin suraya

Chala chala mama bhramara muktir

Ehi ehi chinda chinda harsam prachali

Basa basam presaya hulu hulu mala

Hulu hulu hile sara sara siri siri suru suru

Bodhiya bodhiya bodhaya bodhaya

Maitreya nilakantha dharsinina

Payamana svaha. Siddhaya svaha. Maha siddhaya svaha

Siddha yogesvarayasvaha. Nilakantha svaha

Varahananaya svaha. Simhasiramukhaya svaha

Sarvamahasiddhaya svaha. Cakrasiddhaya svaha

Padmahastaya svaha. Nilakanthavikaraya svaha

Maharsisankaraya svaha

Namo ratnatrayaya *

Namo aryavalokitesvaraya svaha

Om* siddhyantu mantra padaya svaha