MANTRA BODHISATTVA TANGAN SERIBU

Om ram

Om svar

Namo saptanam samyaksambuddha kotinam jitta

Om jarah vajra kundhi svaha

Om bhur

Om mani padme hum *(3x, 7x, 12x, 27x, 108x)

Om mani padme hum *(lambat 3x, 7x, 12x, 27x, 108x)

Om mani padme hum *(cepat dengan batin terpusat)