MANTRA SAKYAMUNI BUDDHA & VAJRAPANI

(sikap : duduk padmasana / vajrasattvaya & anjali)
Om muni muni maha muni sakyamunaye svaha *(3x)

Om vajrapani hum *(3x)